Privacy- en cookieverklaring TTC HS

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast in februari 2022.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op TTC Health Services B.V. te Amsterdam, (hierna: “TTC HS”). Deze verklaring geeft jou als gebruiker van onze website (www.ttchs.com) inzicht in de gegevens die TTC HS verwerkt, de doeleinden waarvoor we ze verwerken en de wijze waarop de gegevens verwerkt worden.

TTC HS respecteert de privacy van alle betrokkenen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. TTC HS houdt zich dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:
Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Indien je vragen hebt naar aanleiding van deze verklaring of over wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Gegevensverwerking

Dienstverlening richting klanten

Wij zijn een Contact Services Centrum. Dit houdt in dat ons team van specialisten dagelijks met klantendata (waarvoor wij zelf geen verwerkingsverantwoordelijke zijn) werkt, in opdracht van de klant. Om deze diensten te kunnen leveren gebruiken wij de volgende persoonsgegevens van medewerkers van onze klanten:

 • Naam en functie;
 • Zakelijke contactgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Toepasselijke accountgegevens;
 • Inhoud van correspondentie.

Dit doen wij om de overeenkomst tot het leveren van één of meer van onze diensten uit te voeren. Wij bewaren deze gegevens totdat de dienst is geleverd, tenzij we de gegevens moeten bewaren om aan onze (fiscale) wettelijke plicht te voldoen. Zo zijn wij verplicht om onze fiscale administratie zeven jaar, en in sommige gevallen tien jaar, te bewaren.

Voor de uitvoering van onze dienst gebruiken wij ook gegevens van personen in systemen van de klanten. Ten aanzien van deze gegevens zijn wij verwerker. Dit komt omdat wij deze gegevens alleen in opdracht verwerken, en deze persoonsgegevens niet zullen inzetten voor eigen doeleinden. Dat betekent dat onze klanten deze betrokkenen zelf goed dient te informeren over waarvoor zij de persoonsgegevens gebruiken, onder andere met gebruikmaking van onze dienst.

Contact

Wanneer je een e-mail stuurt, een contactformulier invult of op een andere wijze contact opneemt met TTC HS, zullen we dergelijke berichten gebruiken om jouw verzoek of vraag te beantwoorden. We bewaren jouw gegevens zo lang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en functie;
 • Contactgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt in jouw bericht.

Werving en selectie

Wij bieden verschillende vacatures aan op onze website en via andere kanalen. Je hebt ook de mogelijkheid om direct op LinkedIn te solliciteren op vacatures die we aanbieden, met je LinkedIn-account.

Wanneer je bij ons solliciteert verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en -land;
 • Contactgegevens;
 • Inhoud van jouw CV (zoals informatie over studie- en arbeidsverleden);
 • Inhoud van jouw motivatiebrief;
 • Salarisindicatie;
 • Beschikbaarheid;
 • Eventueel opgegeven referenties.

Deze gegevens verwerken wij om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidscontract, of in het geval van zzp'ers een overeenkomst van opdracht.

De sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal vier weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we je op dit moment geen functie kunnen aanbieden kunnen we – met jouw toestemming – jouw sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in jouw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zo lang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Bezoek aan ons kantoor

Wanneer je op onze kantoorlocatie komt voor een afspraak, dan registreren wij dat in de agenda. Wij gebruiken hiervoor de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Contactgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Afspraakgegevens.

Deze gegevens bewaren wij tot maximaal 1 jaar nadat de afspraak is geweest.

Delen met derden

Wij delen persoonsgegevens met derden, indien:

 • wij deze partijen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met je uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

De derde partijen die wij hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken mogen de gegevens alleen verwerken in schriftelijke (sub)opdracht van ons. Wij eisen dat deze partijen dergelijke gegevens verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met deze verklaring, op een vertrouwelijke en veilige wijze. De volgende derden verwerken jouw persoonsgegevens in onze opdracht:

 • IT-dienstverleners;
 • Onze cookieleveranciers; 
 • De telecomleveranciers;
 • De leveranciers van de administratietools;
 • De door ons ingeschakelde consultants en adviseurs;
 • Online platforms welke wij inschakelen ter ondersteuning van onze diensten.

Wij geven jouw persoonsgegevens slechts aan andere bedrijven of instellingen als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het verwerken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om eventuele geldende wet- en regelgeving of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, om problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben, om rechten, eigendom of veiligheid van TTC HS of van het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of omdat we daartoe uitdrukkelijke toestemming van jou voor hebben gekregen.

Ten aanzien van derde landen, landen buiten de Europese Economische Ruimte, is enkel sprake van doorgifte van persoonsgegevens wanneer wij er zeker van zijn dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Cookies

Op onze website (www.ttchs.com) gebruiken wij cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. In deze tabel staat weergegeven welke cookies precies worden geplaatst.

Noodzakelijke & voorkeuren cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn load balancing-cookies en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie. Alleen nadat je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, leggen onze servers de gegevens vast die de browser verzendt vanaf jouw randapparatuur naar de server waarop de opgevraagde informatie zich bevindt wanneer je onze website bezoekt. Hiervan worden serverlogbestanden bijgehouden. Deze serverlogbestanden bevatten gegevens als jouw webverzoek, IP-adres en informatie over de browser die wordt gebruikt zoals browsertype, browsertaal en de datum en tijd van jouw verzoek (loggegevens).

Social media

Op onze website is een social mediaknop opgenomen van LinkedIn. Met behulp van deze social mediaknop kun je ervoor kiezen om via je eigen social media-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een social mediaknop klikt, kan door de betreffende social mediadienst één of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke social media-websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die social mediadienst van toepassing:

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. TTC HS treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens.

Nieuwe ontwikkelingen/wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast, om deze bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze verklaring wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de website.

Rechten van betrokkenen

TTC HS spant zich in om de gebruikers van haar website en andere betrokkenen hun wettelijke rechten te laten uitoefenen. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van (verouderde) persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Het beperken van de gegevensverwerking;
 • Jouw persoonsgegevens in digitaal leesbaar standaardformaat te verkrijgen om deze over te dragen;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

TTC HS zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. TTC HS deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

TTC HS voert deze service zo spoedig mogelijk uit en op haar kosten, behalve als het verzoek duidelijk ongegrond of excessief is (bijvoorbeeld als wij heel veel verzoeken van één persoon krijgen).

Mocht je vragen of een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens door TTC HS, dan kun je dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan de Functionaris Gegevensbescherming van TTC HS, op de volgende manier:

 • Via e-mail: FG@TTCHS.com

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

TTC Health Services B.V.
Joan Muyskenweg 22
1096CJ Amsterdam
KVK-nummer: 69468982
Telefoon: +31883450300
E-mail: hr@ttchs.com

Contact

088 345 0300HR@TTCHS.com
Joan Muyskenweg 22
1096 CJ, Amsterdam
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram